من نمیدانم و همین درد سخت مرا می آزارد

 
که چرا انسان این دانا..

 
در تکاپوهایش ره نبردست به اعجاز محبت

 
و نمیداند که در یک لبخند چه شگفتی ها پنهان است

من برانم که در این دنیا خوب بودن به خداسهل ترین کارهاست

 
و نمیدانم که چرا بشر تا بدین حد با خوبی بیگانه است


و همین درد سخت مرا می آزارد...