اینوح


به طوفان نیازی نیست ...

 


ما آنقدر کوچک شده ایم

 


که در فنجانهای خالی هم


غرق می شویم !!!