چه داروی تلخی است

 وفاداری به خائن،

 


صداقت با دروغگو،


و مهربانی با سنگدل ...