نصف اشباهاتمان ناشی از این است که

 


وقتی باید فکر کنیم، احساس می کنیم


و وقتی که باید احساس کنیم، فکر می کنیم