گاهی لــحظه‌های ســــکوت

 

 

   پــر هیاهو ترین دقـایق زندگی هستند

 

   مــملو از آنــــــچـــه مــــی خواهیم بـگوییم

 

 ولی نــمی‌توانیم بگوییم
.
.