به جای آنکه عاشقانه انتخاب کنیم

و بعدعاقلانه زندگی کنیم 

 

عاقلانه انتخاب کنیم و عاشقانه زندگی کنیم...