نوستالوژی یعنی انکار

 

    انکار زمان دردناک فعلی