فراموش نکنیم که :

حق دادنی نیست  بلکه  حق گرفتنی است